ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Playlist

Επιγραμμικών Χρήσεων (Webcasting)

Ενδεικτικός κατάλογος χρησιμοποιηθέντος ρεπερτορίου αποστέλλεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο webcasting@geamusic.gr (με Θέμα μηνύματος: Playlist-domain name-διάστημα που αφορά η playlist).

Οι playlists για το εκάστοτε τρέχον έτος χρειάζεται να αποστέλλονται στον οργανισμό ανά εξάμηνο.


  Διάρκεια χρήσης (ΕΤΟΣ)* (Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρίσετε playlist για άλλο έτος, παρακαλώ ξανασυμπληρώστε την φόρμα)  Καταβληθέν ποσό για το έτος χρήσης που υποβάλλατε την Playlist*  Στοιχεία επικοινωνίας
  Μέσο:

  Λήψη Αρχείου

  Radio Portals σε μορφή Excel

  Background Μουσική