ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Κριτήρια περιορισμού των δικαιωμάτων ψήφου

Λόγω της εκπροσώπησης στον GEA διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων, στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, ο Grammo διαθέτει δύο (2) ψήφους, ο Ερατώ διαθέτει μία (1) ψήφο και ο Απόλλων διαθέτει μία (1) ψήφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τετραμελές. Δύο (2) τακτικοί σύμβουλοι και δύο (2) αναπληρωματικοί προτείνονται από τον Grammo και εκλέγονται από αυτόν, ένας (1) τακτικός σύμβουλος και ένας (1) αναπληρωματικός προτείνονται από την Ερατώ και εκλέγονται από αυτήν και ένας (1) τακτικός σύμβουλος και ένας (1) αναπληρωματικός προτείνονται από τον Απόλλων και εκλέγονται από αυτόν. Στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τακτικός σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, θα είναι, επίσης, τετραμελές. Δύο (2) τακτικοί σύμβουλοι και δύο (2) αναπληρωματικοί προτείνονται από τον Grammo και εκλέγονται από αυτόν, ένας (1) τακτικός σύμβουλος και ένας (1) αναπληρωματικός προτείνονται από την Ερατώ και εκλέγονται από αυτήν και ένας (1) τακτικός σύμβουλος και ένας (1) αναπληρωματικός προτείνονται από τον Απόλλων και εκλέγονται από αυτόν. Στο Εποπτικό Συμβούλιο κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο.

Τα ανωτέρω αποτελούν κριτήριο περιορισμού του δικαιώματος ψήφου των εταίρων, με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή/και οφείλονται στα μέλη του GEA (άρθρ. 9 παρ. 5 εδ. γ΄ ν. 4481/2017).