ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Αμοιβολόγιο Simulcasting

Η κατωτέρω αμοιβή καλύπτει μόνον την παρουσίαση στο κοινό των φωνογραφημάτων ελληνικού και αλλοδαπού ρεπερτορίου, μέσω διαδικτύου, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: (α.) Η εν λόγω παρουσίαση στο κοινό είναι ταυτόχρονη/σύγχρονη με τη ραδιοφωνική μετάδοση από τους πομπούς του Ραδιοσταθμού, δηλαδή πρόκειται για την ταυτόχρονη, μέσω της μεθόδου «Simulcasting», παρουσίαση στο κοινό του ίδιου ακριβώς προγράμματος που μεταδίδει ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ και μέσω ερτζιανών, και (β.) Η παρουσίαση στο κοινό χωρεί με τη μορφή γραμμικής ροής (live streaming) και όχι κατ’ αίτηση (on demand) του κοινού και (γ.) ο Ραδιοσταθμός δεν παρέχει στο κοινό άλλη δυνατότητα επίδρασης (διάδρασης) επί της παρουσίασης, πλην της έναρξης ή διακοπής αυτής. και (δ.) Η παρουσίαση στο κοινό χωρεί αποκλειστικώς και μόνον από την ιστοσελίδα, αρχική ή υποσελίδα, που διατηρεί ο Ραδιοσταθμός στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εάν η τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία της γραμμικής ροής ανήκει στον Ραδιοσταθμό ή σε τρίτο.

 

Α) ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  • Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό μέχρι 20% του προγράμματός τους.
  • Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 21% έως 40% του προγράμματός τους.
  • Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 41% έως 60% του προγράμματός τους.
  • Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 61% έως 80% του προγράμματός τους.
  • Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό άνω του 80% του προγράμματός τους.

 

Β) ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  • Ποσοστό 1,5% επί των εσόδων εξ εισφορών, συνδρομών ή επιχορηγήσεων και 2,0% επί των διαφημιστικών εσόδων

 

Γ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

  • Ευρώ 1.000,00 ετησίως για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν στο Ν.Αττικής και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ανεξαρτήτως του αν είναι δημοτικοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.
  • Ευρώ 1.000,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στο Ν.Θεσσαλονίκης.
  • Ευρώ 100,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στους λοιπούς νομούς της χώρας – πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η εύλογη αμοιβή διανέμεται στους Οργανισμούς ως εξής:

50% Grammo (παραγωγοί), 25% Ερατώ (τραγουδιστές), 25% Απόλλων (μουσικοί)

Mπορείτε να κατεβάσετε το ισχύον από 4/2022 αμοιβολόγιο, πατώντας το εικονίδιο >> πάνω δεξιά στο παράθυρο του pdf

Κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 ν. 4481/2017, οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες, ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό όχι πλέον με δημοσίευσή του σε εφημερίδες ως κατά το παρελθόν, αλλά με επιγραμμική δημοσίευση. Κατά τον νόμο: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.»

Ο GEA κατ’ εφαρμογή του νόμου γνωστοποιεί το αμοιβολόγιό του τηρώντας την νέα επιγραμμική διαδικασία του Ν. 4481/2017.»