ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Αμοιβολόγιο Επιχειρήσεων

Η μουσική χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση στο κοινό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ο καθένας από τους οποίους έχει τη δική του λειτουργία και συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, η χρήση μουσικής σε μία αποθήκη ή γραφείο έχει ως στόχο να καταστεί η εργασία πιο ευχάριστη για τους εργαζόμενους. Η χρήση μουσικής σε ένα εμπορικό κέντρο για τους ανθρώπους που κάνουν τις αγορές τους ή τους θαμώνες ενός νυχτερινού κέντρου αποβλέπει επίσης στη διασκέδασή τους. Πλην όμως, στις περιπτώσεις αυτές η χρήση της μουσικής συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Οι διάφορες κατηγορίες του αμοιβολογίου έχουν δημιουργηθεί με κριτήριο τη χρησιμότητα της μουσικής βάσει του είδους της επιχείρησης, λαμβανομένων υπ΄όψιν και άλλων κριτηρίων όπως το εμβαδόν του χώρου στον οποίο χρησιμοποιείται η μουσική.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ισχύον από 8/2021 αμοιβολόγιο δημόσιας εκτέλεσης σε μορφή .pdf

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αμοιβολόγιο δημόσιας εκτέλεσης στα δωμάτια ξενοδοχείων

Μπορείτε να δείτε το παλαιότερο αμοιβολόγιο δημόσιας εκτέλεσης με ισχύ από 10/2017 μέχρι και 7/2021 εδώ.

 

Κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 ν. 4481/2017, οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες, ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό όχι πλέον με δημοσίευσή του σε εφημερίδες ως κατά το παρελθόν, αλλά με επιγραμμική δημοσίευση. Κατά τον νόμο: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.»

Ο GEA κατ’ εφαρμογή του νόμου γνωστοποιεί το αμοιβολόγιό του τηρώντας την νέα επιγραμμική διαδικασία του Ν. 4481/2017.»