ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Αμοιβολόγιο Webcasting Services (Webradios/ Web TVs)

NON-COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES

 

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα
 • Αριθμός καναλιών: Έως 2
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 100 / κανάλι

Αμοιβή:

Ελάχιστη αμοιβή 350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.

 

COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE A

 

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: €0,00 έως €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Έως 3
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 500 / ανά κανάλι

Αμοιβή:

Ελάχιστη αμοιβή €450,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.

 

COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE B

 

Προϋποθέσεις:

 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: > €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Χωρίς όριο
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: Χωρίς όριο

Αμοιβή:

  Το υψηλότερο ποσό από:

 1. Ανά κανάλι:
  • Για 1 κανάλι: €525,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ
  • Για 2 έως 10 κανάλια: €420,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
  • Από 11 κανάλια και άνω: €350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
 1. Ανά track stream:
  • €0,011 ανά track stream / performance (ανά ηχογράφημα ανά ακροατή).
 1. Ποσοστιαία αμοιβή:
  • 10,5% από τα ακαθάριστα έσοδα

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το ισχύον από 6/2020 αμοιβολόγιο, πατώντας το εικονίδιο >> πάνω δεξιά στο παράθυρο του pdf.

Μπορείτε να δείτε το παλαιότερο αμοιβολόγιο με ισχύ από:
10/2017 μέχρι και 05/2020 εδώ
04/2015 μέχρι και 09/2017 εδώ
04/2012 μέχρι και 03/2015 εδώ

 

Κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 ν. 4481/2017, οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες, ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό όχι πλέον με δημοσίευσή του σε εφημερίδες ως κατά το παρελθόν, αλλά με επιγραμμική δημοσίευση. Κατά τον νόμο: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.»

Ο GEA κατ’ εφαρμογή του νόμου γνωστοποιεί το αμοιβολόγιό του τηρώντας την νέα επιγραμμική διαδικασία του Ν. 4481/2017.»