ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Διαδικασία Χειρισμού Καταγγελιών

Άρθρο 15ο: Καταγγελίες – Διαδικασία διεκπεραίωσης

1. Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ του Οργανισμού και των εταίρων του, σύμφωνα με το άρθρ. 42 ν. 4481/2017, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας ενώπιον του Οργανισμού.
2. Αντικείμενο καταγγελίας μπορεί να αποτελεί κάθε ζήτημα, που αφορά στο Κεφάλαιο Β΄, του καταστατικού του GEA και ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης και τη λήξη της, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στα μέλη, τις κρατήσεις και τις διανομές.
3. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κατατίθεται στον Οργανισμό εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@geamusic.gr. Ο Οργανισμός ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της καταγγελίας αμέσως ή, το αργότερο, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της.
4. Της καταγγελίας επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Τούτο απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως το αργότερο την δωδεκάτη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της καταγγελίας, αφού ακούσει τον καταγγέλλοντα. Αν απαιτούνται περαιτέρω πραγματολογικά δεδομένα από τον Οργανισμό, τα εκζητεί αυτός από τον καταγγέλλοντα εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη των εκζητηθέντων στοιχείων.