ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Ρεπερτόριο

Ο GEA διαχειρίζεται στην Ελλάδα το δικαίωμα λήψης της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 που οφείλεται σε περίπτωση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή παρουσίασης στο κοινό υλικών φορέων ήχου, ο οποίος τεκμαίρεται, κατ’ άρθρ. 7 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 4481/2017, ότι εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων.