ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Σχετικά με το από 24ης.10.2018 δημοσίευμα του ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί παραπλανητικό δημοσίευμα ότι δήθεν υπάρχει δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν οφείλονται αμοιβές στον GEA για παρελθούσες χρήσεις. Φέρει τον απολύτως παραπλανητικό τίτλο «Μεγάλη δικαστική νίκη ΠΑΣΚΚΕΔΙ εναντίον GEA: ΤΕΛΟΣ στις ΑΓΩΓΕΣ με χρεώσεις προηγούμενων ετών για την αναπαραγωγή μουσικής από τα καταστήματα!» και αρκεί να αναγνώσει κανείς την απόφαση στην οποία παραπέμπει, για να διαπιστώσει ότι είναι ψευδές. Η απόφαση του Δικαστηρίου ρητώς παραπέμπει σε αγωγή ακριβώς για να καθοριστεί η αμοιβή για παρελθούσες χρήσεις! Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, παρά τα όποια νομικά της σφάλματα, σύμφωνα και με αυτή την απόφαση, η νόμιμη αξίωση του GEA συνεχίζει να υφίσταται και να διεκδικείται για κάθε χρήση.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο GEA είναι ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης της εύλογης αμοιβής για το συγγενικό δικαίωμα λόγω χρήσης ηχογραφημένης μουσικής σύμφωνα με το άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, και ο μόνος αρμόδιος να εισπράττει την αμοιβή αυτή. Ο GEA λειτουργεί νομίμως κατόπιν αδείας του κ. Υπουργού Πολιτισμού [ΦΕΚ Β΄ 3245/30.12.2011] και ήδη χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την χώρα συμβάλλονται μαζί του για να καταβάλουν την εύλογη αμοιβή και να καλύψουν την υποχρέωσή τους για όλη την χρήση που έχουν πραγματοποιήσει.

Την 24η Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα www.paskedi.gr, την οποία διατηρεί το επαγγελματικό σωματείο ΠΑΣΚΚΕΔΙ (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης), αυτό ανάρτησε δυσφημιστικό και παραπλανητικό δημοσίευμα με τίτλο: «Μεγάλη δικαστική νίκη ΠΑΣΚΚΕΔΙ εναντίον GEA: ΤΕΛΟΣ στις ΑΓΩΓΕΣ με χρεώσεις προηγούμενων ετών για την αναπαραγωγή μουσικής από τα καταστήματα!». Το ίδιο το δημοσίευμα παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμου (link) στο κείμενο της εν λόγω απόφασης. Εξ αυτής, έχει μάλιστα αφαιρεθεί ο αριθμός της. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές από το δημοσιευόμενο κείμενο ότι αφενός αφορά αίτηση προσωρινού καθορισμού με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και όχι αγωγή, αφετέρου δε η ίδια αυτή η απόφαση ρητώς καταγράφει ότι παρέχεται δυνατότητα καθορισμού της αμοιβής για παρελθούσες χρήσεις, αλλά κρίνει, εσφαλμένως και κατ’ απόκλιση από την πάγια νομολογία των δικαστηρίων μας, ότι αυτός πρέπει να είναι οριστικός και με την διαδικασία της αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δηλαδή το ίδιο το Δικαστήριο που επικαλείται το ΠΑΣΚΚΕΔΙ κρίνει πως το αίτημα καθορισμού εν προκειμένω πρέπει να υλοποιηθεί με αγωγή. Όχι ότι δήθεν δεν υπάρχει αξίωση για παρελθούσες χρήσεις. Κατά ταύτα, το δημοσίευμα είναι αναληθές και παραπλανητικό, ικανό να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις, όπως αυτές που εκφράσατε μερικοί από εσάς, επικοινωνώντας με τον GEA.

Κατά τα άλλα, από νομική άποψη, η απόφαση είναι εσφαλμένη διότι εφαρμόζει την παρ. 6 του άρθρ. 22 ν. 4481/2017, που αφορά στο πνευματικό δικαίωμα (στιχουργών και συνθετών), και όχι την παρ. 7 που αφορά ειδικά στο συγγενικό δικαίωμα. Οι εξουσίες μας όπως προκύπτουν από το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 2121/93 τελούν υπό καθεστώς νόμιμης αδείας και οφείλεται μόνον εύλογη αμοιβή ως αντίτιμο της χρήσης. Δεν νοείται, λοιπόν, απαίτηση καταβολής της εύλογης αμοιβής του άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 2121/93 προ της χρήσεως, διότι δεν υπάρχει χρήση, και για αυτόν τον λόγο ο νομοθέτης προέβλεψε την ειδική περίπτωση της διαδικασίας του άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 4481/2017 (και προηγουμένως του άρθρ. 49 παρ. 1 του Ν. 2121/93). Παρόμοια σύγχυση με της εν λόγω απόφασης είχε αποτυπωθεί και κατά το παρελθόν στην επίσης περιθωριακή περίπτωση της υπ’ αριθμ. 2ΑΜ/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε κατακριθεί από την θεωρία και μάλιστα το ίδιο το Πρωτοδικείο Σύρου διόρθωσε κατόπιν την νομολογία του και επιδικάζει κανονικά τις αμοιβές και φυσικά για όλα τα έτη χρήσης, όπως όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας.

Για τους ανωτέρω λόγους, σας ενημερώνουμε ότι το δημοσίευμα του ΠΑΣΚΚΕΔΙ είναι προδήλως παραπλανητικό, έχει ήδη σταλεί σχετικό εξώδικο προς αυτό, η δε νόμιμη αξίωση του GEA συνεχίζει να υφίσταται και να διεκδικείται.

Σχετικά Άρθρα