ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου (τα δύο κείμενα μαζί αποτελούν τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου), που μαζί διέπουν την εν λόγω πρόσβαση και χρήση.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό τον ιστότοπο (ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου) μπορεί να έχουν επιπλέον ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις που να ισχύουν για αυτές, λεπτομέρειες για τις οποίες περιγράφονται στο ανάλογο τμήμα του ιστότοπου.

Εάν είστε αδειοδοτημένος χρήστης του GEA ή έχετε οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση με τον GEA παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι και προϋποθέσεις της άδειας ή συμβάσεώς σας μπορεί να είναι σχετική με θέματα που αφορούν τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, τις επικοινωνίες από και προς τον GEA καια πως μπορεί οι πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) να χρησιμοποιηθούν.

Διαχειριστής του Ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Ενιαία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Συλλογικής Διαχείρισης και Είσπραξης του Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου, GEA-Grammo, Ερατώ, Απόλλων (“GEA”). Η εταιρία λειτουργεί στην Ελλάδα με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997495285 και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση: Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα.

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τον οργανισμό GEA.

Δεσμευτική Σύμβαση και τροποποιήσεις των Όρων Χρήσεως

Ο χρήστης των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, δια της χρήσεως που πραγματοποιεί, δηλώνει ότι είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και ικανός προς δικαιοπραξία. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσεως, ο χρήστης δεσμεύεται από αυτούς και αυτοί αποτελούν νόμιμη σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του Οργανισμού GEA.

Ο Οργανισμός GEA δύναται να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσεως, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να απαιτείται εκ νέου αποδοχή των όρων από τον χρήστη, ούτε γνωστοποίηση των τροποποιήσεων σε αυτόν. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις τους. Δια της συνέχισης της πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και της χρήσης τους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσεως με το εκάστοτε τροποποιημένο περιεχόμενό τους.

Disclaimer (Αποποίηση)

Ο Οργανισμός GEA δεν εγγυάται ούτε επικαλείται ότι η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις σχετικά με την ακρίβεια, την διαθεσιμότητα, την πληρότητα ή και την καταλληλόλητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένη χρήση των πληροφοριών που εμφανίζονται. Ο Οργανισμός GEA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το αντίθετο δηλώνεται ρητώς, και αποποιείται πλήρως οποιασδήποτε ευθύνης ή εγγύησης σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Οργανισμός GEA, τα μέλη του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι συμβεβλημένοι συνεργάτες του αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε ζημία ή οποιαδήποτε δαπάνη μπορεί να προκληθεί, οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς οποιωνδήποτε περιπτώσεων άμεσης ή έμμεσης ζημίας, απώλειας πρόσβασης, απώλειας δεδομένων, ζημίας λόγω ηλεκτρονικού ιού, απώλειας εσόδων ή κέρδους, απώλειας ή βλάβης πράγματος, απαιτήσεων τρίτων, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ζημίας, ακόμη και εάν ο Οργανισμός GEA, τα μέλη του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι συμβεβλημένοι συνεργάτες του έχουν λάβει γνώση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών ή δαπανών, οι οποίες μπορεί να προκληθούν ή να σχετίζονται με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας με την οποία αυτή συνδέεται ή του περιεχομένου της.

Σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου

Όλα τα δικαιώματα (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σχετιζόμενα με βάσεις δεδομένων, και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας) σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν στον Οργανισμό GEA (ή – αναλόγως – στους δικαιοπαρόχους του). Δικαιούσθε να αντιγράφετε μέρη του περιεχομένου στον σκληρό σας δίσκο και να εκτυπώνετε το περιεχόμενο αυτό για προσωπική, μη-εμπορική χρήση, μόνον και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται από τον Οργανισμό GEA δια της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή, διάθεση, μετάδοση, προσαρμογή, διανομή, πώληση ή δημοσίευση οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Οργανισμού GEA ή – αναλόγως – των δικαιοπαρόχων του. Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει κατατεθέντα ή μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους και λογότυπα του Οργανισμού GEA και άλλων προσώπων («Διακριτικά Γνωρίσματα»). Η τοποθέτηση των Διακριτικών Γνωρισμάτων στην παρούσα ιστοσελίδα δεν επιφέρει στον χρήστη οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα, ούτε οποιαδήποτε άδεια χρήσεως ή τροποποιήσεώς τους, εκ μέρους του Οργανισμού GEA ή άλλων δικαιούχων. Απαγορεύεται κάθε χρήση των Διακριτικών Γνωρισμάτων ως οποιασδήποτε μορφής ετικέτα ηλεκτρονικής αναζήτησης («meta tag» ή οποιασδήποτε άλλης μορφής «hidden text»).

Δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτή μόνον για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, οφείλετε να συμμορφώνεστε και με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, όπου προβλέπονται, σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της παρούσας ιστοσελίδας («Επιπρόσθετοι Όροι»). Οποτεδήποτε ονόματα χρήστη, κωδικοί, στοιχεία σύνδεσης και οποιασδήποτε άλλης μορφής στοιχεία ασφαλούς προσβάσεως δίδονται από την ιστοσελίδα, καλείσθε να φυλάγετε πάντα αυτές τις πληροφορίες με τρόπο ασφαλή και να τις χειρίζεστε με πλήρη εμπιστευτικότητα. Οφείλετε να γνωστοποιείτε στον Οργανισμό GEA κάθε περίπτωση αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών σε οποιονδήποτε άλλο ή πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς ή γνώσης σας οποιασδήποτε προσβολής της εμπιστευτικότητας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Εάν δημιουργηθεί η υπόνοια ότι πραγματοποιούνται παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή οποιωνδήποτε Επιπρόσθετων Όρων ή ότι προσβάλλονται οποιαδήποτε Διακριτικά Γνωρίσματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο Οργανισμός GEA ενδέχεται να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποιήσεως. Ο Οργανισμός GEA διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αφαιρεί ή αν τροποποιεί το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή και να τροποποιεί ή να παύει οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποιήσεως.

Σύνδεσμοι/Διαμόρφωση

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους («link») σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν ανήκουν στον Οργανισμό GEA. Οι σύνδεσμοι αυτοί τοποθετούνται αποκλειστικώς για την διευκόλυνσή σας και ο Οργανισμός GEA δεν υποστηρίζει οποιονδήποτε από τους εν λόγω τρίτους, ούτε φέρει ευθύνη σχετικά με το υλικό που βρίσκεται στις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε για την χρήση που εσείς πραγματοποιείτε σχετικά με τις εν λόγω ιστοσελίδες. Σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα, απαγορεύεται να δημιουργείτε διαδικτυακή διαμόρφωση («frame») ή οποιαδήποτε άλλη μορφή περιήγησης («browser») ή περιδιαμόρφωσης («border environment») πέριξ αυτής της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να δημιουργείτε συνδέσμους («link») προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Οργανισμού GEA.

Προσωπικά Δεδομένα

Με την πρόσβαση και χρήση σας της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και δεσμεύεστε από αυτήν, ως μέρος των Όρων Χρήσης και συναινείτε ώστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, στοιχείων επαφής όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διαδικτυακή διεύθυνση e-mail, αλλά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση) υποβάλλετε ή θέτετε στην διάθεση του Οργανισμού GEA μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα αποτελούν το αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνης με την Πολιτική Απορρήτου. Συνεπώς, οφείλετε να λάβετε γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, επιπλέον των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω email στο info@geamusic.gr (σημειώστε ότι για την πιο αποτελεσματική απάντηση στο μήνυμά σας παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στο θέμα μηνύματος τον τίτλο “GEA Website Όροι Χρήσης”).

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Ο Οργανισμός GEA διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών του κράτους στο οποίο διαμένετε ή, εφόσον οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις σάς δεσμεύουν στο πλαίσιο επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, στο κράτος της κύριας επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Copyright © GEA (ή οι οργανισμοί-μέλη του, GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ) 2014.