ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Αμοιβολόγιο Τηλεοπτικών Σταθμών

A . ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
• 10,5% επί των πάσης φύσεως εσόδων τους.

Β. ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
• 1,5% επί των εσόδων εξ εισφορών, συνδρομών ή επιχορηγήσεων και 10,5% επί των διαφημιστικών εσόδων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
• Ευρώ 15.000 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας καθώς και περιφερειακής στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
• Ευρώ 5.000 ετησίως για κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η εύλογη αμοιβή διανέμεται στους Οργανισμούς ως εξής:
50% Grammo (παραγωγοί), 25% Ερατώ (τραγουδιστές), 25% Απόλλων (μουσικοί)

Mπορείτε να κατεβάσετε το ισχύον από 1/2021 αμοιβολόγιο σε μορφή .pdf

Μπορείτε να δείτε το παλαιότερο αμοιβολόγιο δημόσιας εκτέλεσης με ισχύ από 10/2017 μέχρι και 7/2021 εδώ.

 

Κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 ν. 4481/2017, οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες, ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό όχι πλέον με δημοσίευσή του σε εφημερίδες ως κατά το παρελθόν, αλλά με επιγραμμική δημοσίευση. Κατά τον νόμο: Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.»

Ο GEA κατ’ εφαρμογή του νόμου γνωστοποιεί το αμοιβολόγιό του τηρώντας την νέα επιγραμμική διαδικασία του Ν. 4481/2017.»