ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Playlist

Τηλεοπτικών Σταθμών

Ενδεικτικός κατάλογος χρησιμοποιηθέντος ρεπερτορίου αποστέλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tvs@geamusic.gr (με Θέμα μηνύματος: Playlist-διακριτικό τίτλο Τηλεοπτικού σταθμού και περιοχή-διάστημα που αφορά η playlist).

Οι playlists για το εκάστοτε τρέχον έτος χρειάζεται να αποστέλλονται στον οργανισμό είτε ανά τρίμηνο είτε ανά εξάμηνο.    Διάρκεια χρήσης (ΕΤΟΣ)* (Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρίσετε playlist για άλλο έτος, παρακαλώ ξανασυμπληρώστε την φόρμα)    Καταβληθέν ποσό για το έτος χρήσης που υποβάλλατε την Playlist*    Στοιχεία επικοινωνίας
    Μέσο:

    Λήψη Αρχείου