ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Ενημέρωση χρηστών ηχογραφημένης μουσικής

Σχετικά με τοποθετήσεις πάσης φύσεως οντοτήτων αναφορικά με την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 παράγραφος 1 του Ν. 2121/1993 για τα συγγενικά δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής, ενημερώνουμε τους χρήστες ηχογραφημένης μουσικής για τα κάτωθι:

Στη χώρα μας ισχύει καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων ηχογραφημένης μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι μόνον Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης νομιμοποιείται να εισπράξει την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 παράγραφος 1 του Ν. 2121/1993 για τη δημόσια εκτέλεση και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ηχογραφημένης μουσικής, απαλλάσσοντας τους χρήστες από τη σχετική υποχρέωσή τους.

Αυτονόητο είναι ότι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης δεν νομιμοποιούνται να δια
χειρίζονται, να εισπράττουν την εύλογη αυτή αμοιβή και να απαλλάσσουν τους χρήστες.  Το ίδιο ισχύει και για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε., εφ’ όσον δεν έχουν λάβει προηγουμένως άδεια από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρ. 4 παρ. 7 ν. 4481/2017).

Στην Ελλάδα, Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «
GEA Grammo, Ερατώ, Απόλλων» είναι ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών, και ο μόνος αρμόδιος οργανισμός να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 Ν. 2121/93, και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/687/124043 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, (ΦΕΚ 3245Β/ 30.12.2011). Παραπέμπουμε σχετικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπου αναφέρονται οι νομίμως λειτουργούντες στην Ελληνική Επικράτεια ΟΣΔ https://opi.gr/osdaod/adeiesleitoyrgiasosd/

Επομένως, καθίσταται σαφές από τα ως άνω ότι, μια επιχείρηση η οποία δρα
στηριοποιείται στην Ελλάδα και στην οποία εκτελείται δημοσίως ηχογραφημένη μουσική, ανεξαρτήτως ρεπερτορίου, δύναται να απαλλαγεί των υποχρεώσεών της μόνον εφ’ όσον καταβάλλει την αμοιβή του άρθρου 49 παράγραφος 1 στον Οργανισμό GEA, καθώς είναι ο μόνος που διαθέτει την άδεια, που απαιτείται, από τον ΥΠ.ΠΟ. να εισπράττει την εκ του νόμου υποχρεωτική αυτή εύλογη αμοιβή.